دیدگاه شماره 3

بالا بودن سطح علمی جامعه در زمینه خانه هوشمند باعث می شود تمامی اقشار جامعه انتخابی درست در این زمینه داشته باشند.

آقای حبیبی فعال در سیستم هوشمند

تمامی حقوق برای آکادمی خانه هوشمند محفوظ است!
X