دیدگاه شماره 2

با توجه به این که در زمینه خانه هوشمند فعالیت میکنم داشتن یک منبع برای یاد گرفتن مطالب بیشتر و افزایش توان علمی میتواند بسیار مفید باشد.

آقای صدیق زاده فعال در سیستم هوشمند

تمامی حقوق برای آکادمی خانه هوشمند محفوظ است!
X